• O nas

Kni­tCat to marka stwo­rzona dla wszyst­kich tych, dla któ­rych moda to nie tylko ubra­nia, ale sposób na życie. 
Nasze ubra­nia powstają w Pol­sce przy udziale lokal­nej spo­łecz­no­ści, współ­pra­cu­jemy z naj­lep­szymi, że dostar­czyć Wam to, co naj­lep­sze. 
Nie chcemy zamy­kać się w sztyw­nych ramach, okre­ślać i cha­rak­te­ry­zo­wać, chcemy two­rzyć dla kobiet, z myślą o kobie­tach. Nie okre­ślamy swo­jego stylu tu i teraz, w końcu cały czas się zmieniamy, dopa­so­wu­jemy się do Was. 
Sta­wiamy na pre­cy­zję i jakość inie szu­kamy tutaj kom­pro­mi­sów. 
Kni­tCat to nie marka, to pro­jekt, który mamy nadzieję cały czas roz­wi­jać. 
Dzi­siaj zabie­ramy Was do naszego świata, do świata mody, którą pro­jektujemy z myślą o Was. 
Pozwól niech Kni­tCat Cię otuli.